Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov

26 September 2006

Predstavitelia Európskeho programu hodnotenia nových vozidiel oznámili, že Citroën C6 je prvým vozom, ktorý získal štyri hviezdi?ky - maximálny po?et za ochranu chodcov. Tento voz patriaci do vyššej strednej triedy takisto získal pä? hviezdi?iek za ochranu dospelých a štyri hviezdi?ky za ochranu detských cestujúcich, ?o dokazuje, že pri ochrane chodcov sa nemusia robi? ústupky v ochrane pasažierov. V snahe zníži? po?et úmrtí a poranení chodcov zdôraz?uje Euro NCAP už dlhší ?as potrebu lepšej ochrany týchto zranite?ných ú?astníkov cestnej premávky.
Citroën C6 rozozná náraz do chodca a aktivuje „zasúvaciu“ kapotu, v?aka ktorej sa vytvorí vä?ší priestor medzi kapotou a tuhými ?as?ami motora. Je to prvý systém svojho druhu, ktorý Euro NCAP hodnotí, no o?akáva sa, že sa ?oskoro objavia iné podobné systémy. Seat León získal za ochranu chodcov tri hviezdi?ky, ?o je dôkazom rastúceho dôrazu na bezpe?nos? chodcov zo strany niektorých výrobcov áut. Jeep Grand Cherokee nezískal za ochranu chodcov ani jeden bod a v tejto kategórii nezískal ani jednu hviezdi?ku.

Claes Tingvall, predseda Euro NCAP, povedal:

„Mám ve?kú rados?, že Citroën získal štyri hviezdi?ky za ochranu chodcov. Pred pár rokmi tvrdili niektorí výrobcovia áut, že to nie je možné. Teraz je však jasné, že výrobcovia, ktorých cie?om je všestranná bezpe?nos?, dokážu zaisti? ochranu chodcov bez akýchko?vek ústupkov v bezpe?nosti pasažierov. Úspech Citroënu je obzvláš? dôležitý, pretože prichádza v tej istej chvíli ako vozidlo, ktoré za ochranu chodcov nezískalo ani jeden bod. Takéto zanedbanie sa nedá nijako ospravedlni? a Citroënu treba zablahožela?, pretože ukázal ostatným príklad hodný nasledovania.

Medzi najnovšími, dnes (23. novembra) zverejnenými výsledkami je aj hodnotenie Chevroletu Matiz, ktorý má pre?iarknutú tretiu hviezdi?ku v kategórii ochrany dospelých cestujúcich. Pre?iarknutá hviezdi?ka nazna?uje neprijate?ne vysoké riziko smrte?ných poranení v jednom aspekte výkonu vozidla, v tomto prípade išlo o ochranu hrudníka pri bo?nom náraze. Matiz zaostáva za ostatnými vozmi kategórie malých vozidiel, ktorých výsledky boli dnes takisto zverejnené, najmä za Fiatom Punto a Toyotou Yaris, ktoré získali maximálne pä?hviezdi?kové hodnotenie za ochranu dospelých cestujúcich. Matiz je takisto jediným modelom testovaným v tejto fáze, ktorý nemá v štandardnej výbave systém na pripomínanie pripútania pasažierov bezpe?nostným pásom. Cie?om takýchto systémov je podporova? používanie bezpe?nostných pásov (1), ktoré sú mimoriadne dôležité pri efektívnej ochrane pasažierov.

Claes Tingvall uviedol:

„Výborná správa je, že okrem jedného boli všetky vozidlá testované v tejto fáze vybavené systémom na pripomínanie pripútania pasažierov bezpe?nostným pásom. Všetky bezpe?nostné opatrenia vozidla sú zbyto?né, ak ?udia nebudú pripútaní bezpe?nostným pásom, a vieme, že tento systém ve?mi efektívne podporuje používanie bezpe?nostných pásov.“

„Mám rados? z toho, že ?alšie dva modely z kategórie malých vozidiel zabezpe?ujú pä?hviezdi?kovú ochranu cestujúcich. Je zrejmé, že výrobcovia nachádzajú nové spôsoby ako zaisti? bezpe?nos? aj u malých vy?ažených vozov. No v tejto fáze máme aj vozidlo s pre?iarknutou tre?ou hviezdi?kou, ktoré dokazuje, že je stále ?o zlepšova?. Euro NCAP bude aj na?alej podporova? všetkých výrobcov, aby zaistili ?o najvyšší stupe? bezpe?nosti.“

Výsledky sú uverejnené v kategóriách malé vozidlá, kompaktné vozidlá, stredná trieda, vyššia stredná trieda, minivany a ve?ké offroady.

Editori pripomínajú:

Euro NCAP oslavuje svoje 10. výro?ie prestížnou konferenciou, ktorá sa bude kona? 29. novembra 2005. Profesor Claes Tingvall predstaví významných ú?astníkov z Európy, Japonska a USA. Konferencia zhodnotí, ako zdvihli informa?né programy pre spotrebite?ov povedomie verejnosti o bezpe?nosti vozidiel a vytvorili konkurencie schopný trh výrobcov áut. Nasledova? bude tla?ové vyhlásenie. Ak máte záujem o ?alšie informácie alebo akreditáciu, pozrite si prosím www.euroncap.com.

Zoznam výsledkov

Malé vozidlá

Chevrolet Matiz
Ochrana cestujúcich: 3 hviezdi?ky (tretia hviezdi?ka pre?iarknutá)
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Daihatsu Sirion*
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Fiat Punto*
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 3 hviezdi?ky

Kia Rio
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Mitsubishi Colt
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka

Toyota Yaris*
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Volkswagen Fox
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Kompaktné vozidlá

Seat León
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 3 hviezdi?ky
Stredná trieda

Fiat Croma*
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka

Mazda 6
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka

Peugeot 407 Coupe
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Vyššia stredná trieda

Citroën C6
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 4 hviezdi?ky

Minivany

Citroën Berlingo
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Mazda 5*
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky

Ve?ké offroady

Jeep Grand Cherokee
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 0 hviezdi?iek

* už zverejnené výsledky

Poznámka

(1) „Systém na pripomínanie pripútania pasažierov bezpe?nostným pásom zais?uje takmer stopercentné používanie bezpe?nostných pásov“, august 2005

Maria Krafft, Folksam, Švédsko

Pre viac informácií kontaktujte:

Sekretariát Euro NCAP
Tel: +32 2 400 77 40
Email: office@euroncap.com
Edi?ná poznámka:

1. Organizácie, ktoré sa ú?astnia na Euro NCAP sú nasledovné: Ministerstvá Dopravy vo Švédsku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Ve?kej Británii a Katalánsku, ?alej Nadácia FIA, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), Thatcham a Medzinárodný prieskum a testovanie spotrebite?ov (International Consumer Research and Testing – ICRT) v zastúpení európskych spotrebite?ských organizácií. Euro NCAP je tiež podporované Európskou Komisiou.

2. Bude sa pokra?ova? s testovaním nových vozov všetkých skupín.

3. Austrália schválila rovnaké testovacie protokoly ako Euro NCAP a uverej?uje výsledky od Euro NCAP vz?ahujúce sa na ich trh. Testovacie protokoly Euro NCAP sú jedine?né v tom, že zah??ajú skúšky ?elného a bo?ného nárazu, nárazovú skúšku do st?pa, a takisto poskytujú informácie o ochrane chodcov.

4. Euro NCAP v novembri 2003 predstavilo dodato?né hodnotenie ochrany detí. Táto ochrana sa hodnotí pre kombináciu vozidla a špeciálnych detských seda?iek, ktoré odporu?il výrobca vozidla. Teraz môže táto kombinácia získa? za ochranu poskytnutú de?om až pä? hviezdi?iek. Hodnotí sa popis inštrukcií na upevnenie detských seda?iek, schopnos? vozidla seda?ky bezpe?ne umiestni?, a ich výkon pri skúške ?elného a bo?ného nárazu. No existujú dôležité obmedzenia tohto hodnotenia:

- Hodnotenie ochrany detí sa nevz?ahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombináciou detských seda?iek.
- Nehodnotí sa samotná testovaná detská seda?ka.
- Tá istá detská seda?ka testovaná v kombinácii s inými vozidlami môže pri hodnotení ochrany detí poda? odlišné výsledky.

5. Skúška ?elného nárazu sa vykonáva pri rýchlosti 64 km/h (40mph) do predsunutej deforma?nej bariéry, skúška bo?ného nárazu pri rýchlosti 50 km/h (30mph), skúška nárazu do st?pa pri rýchlosti 29 km/h (18mph) a skúšky ochrany chodcov pri rýchlosti 40 km/h (25mph).

6. Kompletné výsledky testov budú umiestnené na stránke www.euroncap.com od 23. novembra.Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 546 od XI.2005