Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14593
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku

23 Máj 2006
V posledných rokoch získava ?oraz viac vozidiel v testoch Euro NCAP najvyššie známky za ochranu dospelých cestujúcich, a preto niektorí odborníci požadujú zavedenie nových kritérií testovania a šiestej hviezdi?ky.

No výsledky, ktoré dnes oznámilo Euro NCAP, dokazujú, že zatia? ?o niektorí výrobcovia bezpe?nos? neustále vylepšujú, iných ?aká ešte ve?a práce.

Euro NCAP v tejto poslednej fáze testovalo šes? vozidiel, z ktorých iba dve v týchto prestížnych európskych nezávislých crash testoch získali najvyššie pä?hviezdi?kové vyznamenanie za ochranu cestujúcich.

Claes Tingvall, predseda Euro NCAP, sa vyjadril:

„Mám rados? z toho, že dve zo šiestich vozidiel získali maximálne pä?hviezdi?kové hodnotenie za ochranu dospelých cestujúcich. Je upokojujúce vedie?, že ?oraz viac výrobcov vozidiel teraz kladie dôraz na bezpe?nos? a radi uverej?ujeme ich výsledky.

No prajeme si, aby všetky vozidlá dosiahli najvyššiu úrove? bezpe?nosti, a z tohto oh?adu je treba urobi? ešte ve?a práce. Euro NCAP bude spotrebite?om na?alej ponúka? najlepšie dostupné informácie oh?adne bezpe?nosti nových vozidiel.“

Euro NCAP poukázalo na nedostatky Chevroletu Aveo, ide najmä o neprijate?ne vysoké riziko smrte?ného poranenia hrudníka vodi?a, ktoré vyšlo najavo pri skúške ?elného nárazu. Na základe toho je druhá hviezdi?ka v hodnotení vozidla pre?iarknutá. Hoci Aveo dosiahlo celkovo dostato?ný po?et bodov na získanie troch hviezdi?iek, Euro NCAP trvá na uznaní minimálneho výkonu pri skúškach ?elného i bo?ného nárazu. Aj napriek tomu, že výkon vozidla pri skúške bo?ného nárazu bol dobrý, nezískalo dostatok bodov pri skúške ?elného nárazu, a teda mu nemohli by? udelené tri hviezdi?ky.

Avšak Chevrolet nie je jediným vozidlom, na ktoré si Euro NCAP poriadne posvietilo. Kia Cerato zle obstála pri skúškach bo?ného nárazu, pretože vodi?ovi hrozilo vysoké riziko poranenia hrudníka.

Naopak Peugeot 207 sa pripája k zvä?šujúcej sa skupine malých vozidiel, ktoré od Euro NCAP získali pä? hviezdi?iek za ochranu dospelých cestujúcich. Toto dokazuje, že dokonca najmenšie vozidlá môžu by? na európskych vozovkách bezpe?né.

Takisto Alfa Romeo 159 sa môže popýši? vynikajúcimi výsledkami za ochranu dospelých cestujúcich a pä?hviezdi?kovým hodnotením od Euro NCAP. Je to prvý model Alfa Romeo, ktorému Euro NCAP udelilo pä? hviezdi?iek za skúšky ochrany dospelých cestujúcich. Znepokojujúcejšie sú však výsledky vozidla zo skúšky ochrany chodcov, za túto získalo iba jednu hviezdi?ku.

Claes Tingvall, predseda Euro NCAP, uviedol:

„Som rád, že Alfa Romeo dostala od Euro NCAP vytúžených pä? hviezdi?iek za ochranu dospelých cestujúcich, no som sklamaný z toho, že sa výrobcovia nesnažili získa? rovnaké výsledky aj za ochranu chodcov. ?oraz vidite?nejší je rozdiel medzi tými výrobcami áut, ktorým záleží na tom, aby ich modely poskytovali lepšiu ochranu chodcov, a tými, pre ktorých tento aspekt nie je až taký podstatný. Ak dokážu vozidlá získa? chvályhodné výsledky aj bez použitia nejakej zdokonalenej technológie, neexistuje ospravedlnenie pre nízke výkony, ktoré sme v tejto fáze videli. Nie je dôvod, pre?o by vozidlá nemohli zabezpe?i? vysokú úrove? ochrany všetkých ú?astníkov cestnej premávky.“

?alšie výsledky skúšok odolnosti proti nárazu v kategóriách kompaktné vozidlá, stredná trieda, malé vozidlá a ?ahké offroady sú zverejnené od dnešného d?a na www.euroncap.com.

* Chevrolet Aveo je modernejšou verziou Chevroletu / Daewoo Kalos. Bolo nám povedané, že Aveo nahradí Kalos, no teraz máme informácie, že Kalos bude na?alej k dispozícii ako troj/pä?dverová verzia do roku 2008. Dovtedy má by? Aveo k dispozícii iba ako sedan.

Bolo nazna?ené, že nová verzia bude aj bezpe?nejšia, a Euro NCAP môže iba predpoklada?, že Aveo poskytne lepšiu bezpe?nos? ako Kalos. No pretože my sme hodnotili sedan, nevieme posúdi?, ?i troj/pä?dverový model podá rovnaký výkon.

Zoznam výsledkov

Stredná trieda:

Alfa Romeo 159
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka

Kompaktné vozidlá:
 
Kia Cerato
Ochrana cestujúcich: 3 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka

Chevrolet Aveo
Ochrana cestujúcich: 2 hviezdi?ky – druhá pre?iarknutá
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 3 hviezdi?ky

Malé vozidlá:

Peugeot 207
Ochrana cestujúcich: 5 hviezdi?iek
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 3 hviezdi?ky

Suzuki SX4
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 3 hviezdi?ky

?ahké offroady:

Hyundai Tucson
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka

Ak máte záujem o ?alšie informácie, kontaktujte prosím manažérku Euro NCAP pre komunikáciu Cordeliu Wilson e-mailom na cordelia_wilson@euroncap.com alebo telefonicky na + 32 4007746.

Edi?ná poznámka:

1. Pre?iarknutá hviezdi?ka nazna?uje vážne riziko smrte?ných poranení istej ?asti tela. V prípade Chevroletu Aveo hrozilo vodi?ovi vážne poranenie pri skúške ?elného nárazu pri rýchlosti 64 km/h.

2. Na Euro NCAP sa ú?astnia nasledovné organizácie: Ministerstvá dopravy vo Švédsku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Spojenom krá?ovstve a Katalánsku, ?alej Nadácia FIA, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), Thatcham v zastúpení Britských automobilových pois?ovacích spolo?ností a International Consumer Research and Testing (ICRT - Medzinárodný prieskum a testovanie spotrebite?ov) v zastúpení európskych spotrebite?ských organizácií. Euro NCAP je tiež podporované Európskou Komisiou.

3. Výsledky fázy 17+ sa oznamujú on-line a budú k dispozícii na internetovej stránke 24. februára 2006.

4. Bude sa pokra?ova? s testovaním nových vozov všetkých skupín.

5. Euro NCAP v novembri 2003 predstavilo dodato?né hodnotenie ochrany detí. Táto ochrana sa hodnotí pre kombináciu vozidla a špeciálnych detských seda?iek, ktoré odporu?il výrobca vozidla. Teraz môže táto kombinácia získa? za ochranu poskytnutú de?om až pä? hviezdi?iek. Hodnotí sa popis inštrukcií na upevnenie detských seda?iek, schopnos? vozidla seda?ky bezpe?ne umiestni? a ich výkon pri skúške ?elného a bo?ného nárazu. No existujú dôležité obmedzenia tohto hodnotenia:
a. Hodnotenie ochrany detí sa nevz?ahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombináciou detských seda?iek.
b. Nehodnotí sa samotná testovaná detská seda?ka.
c. Tá istá detská seda?ka testovaná v kombinácii s inými vozidlami môže pri hodnotení ochrany detí poda? odlišné výsledky.

6. Ke?že sa pred nedávnom zaviedla kategória hodnotenia ochrany detských cestujúcich, je dôležité správne chápa? kategóriu hodnotenia ochrany dospelých pasažierov. Kedysi sa ozna?ovala názvami „celkové“ hodnotenie alebo hodnotenie „ochrany cestujúcich“, ani jeden názov však dnes už nevyhovuje.

7. Skúška ?elného nárazu sa vykonáva pri rýchlosti 64 km/h (40mph) do predsunutej deformovate?nej bariéry, skúška bo?ného nárazu pri rýchlosti 50 km/h (30mph), skúška nárazu do st?pa pri rýchlosti 29 km/h (18mph) a skúšky ochrany chodcov pri rýchlosti 40 km/h (25mph).

8. Porovnanie rôznych ve?kostných kategórií: Nesnažte sa porovnáva? hodnotenia vozidiel v odlišných sekciách resp. hmotnostných skupinách. Cie?om skúšky ?elného nárazu je vyhodnoti? správanie vozidla pri náraze na iné vozidlo podobnej hmotnosti. Nie je možné ur?i?, ?o by sa stalo, keby do seba narazili vozidlá zna?ne odlišnej hmotnosti. Najvä?ší vplyv nemá rozdiel hmotnosti, ale pôsobenie hmotnosti na konštruk?nú pevnos? spojené s relatívnou výškou konštrukcie od zeme.Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 126 od XI.2005